Проект "Подобряване на практиките и повишаване на капацитета за международно сътрудничество по дела в българските съдилища"